مطالب مرتبط با کلید واژه

ارتباط


خصوصیت بارز اعضا یا مرکز

خصوصیت بارز اعضا یا مرکز

این رشته ارتباط تنگاتنگی با سایر رشته ها در بحث سلامت و کنترل بیماریها در جامعه داشته و از مهمترین خصوصیت کار و تحقیق در فیلدهای بیماری و در بین جامعه می باشد.