مطالب مرتبط با کلید واژه

بندپایان


چشم انداز و رسالت مرکز

توسعه دانش در مورد بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان بعنوان فراوانترین موجودات روی کره زمین و انجام پژوهشهای علمی و کاربردی بنیادی جهت شناسایی بندپایان ، بیماریهای منتقله از آنها ، ارتباط با انسان و تاثیر روی زندگی انسان

هدف ایجاد مرکز

گسترش و توسعه دانش و آگاهی در مورد نقش و تاثیر بندپایان در جوامع انسانی تعیین جایگاه و ارتباط بندپایان در اکولوژی و محیطهای انسان بررسی وضعیت ناقلین و شناسایی راهکارهای مهم کنترل بیماری و مبارزه با آنها