مطالب مرتبط با کلید واژه

بیماری


هدف ایجاد مرکز

گسترش و توسعه دانش و آگاهی در مورد نقش و تاثیر بندپایان در جوامع انسانی تعیین جایگاه و ارتباط بندپایان در اکولوژی و محیطهای انسان بررسی وضعیت ناقلین و شناسایی راهکارهای مهم کنترل بیماری و مبارزه با آنها