مطالب مرتبط با کلید واژه

اردبیل


چشم انداز و رسالت مرکز

توسعه دانش در مورد بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان بعنوان فراوانترین موجودات روی کره زمین و انجام پژوهشهای علمی و کاربردی بنیادی جهت شناسایی بندپایان ، بیماریهای منتقله از آنها ، ارتباط با انسان و تاثیر روی زندگی انسان

هدف ایجاد مرکز

گسترش و توسعه دانش و آگاهی در مورد نقش و تاثیر بندپایان در جوامع انسانی تعیین جایگاه و ارتباط بندپایان در اکولوژی و محیطهای انسان بررسی وضعیت ناقلین و شناسایی راهکارهای مهم کنترل بیماری و مبارزه با آنها

خصوصیت بارز اعضا یا مرکز

خصوصیت بارز اعضا یا مرکز

این رشته ارتباط تنگاتنگی با سایر رشته ها در بحث سلامت و کنترل بیماریها در جامعه داشته و از مهمترین خصوصیت کار و تحقیق در فیلدهای بیماری و در بین جامعه می باشد.