هدف ایجاد مرکز

تعداد بازدید:۹۳
  • گسترش و توسعه دانش و آگاهی در مورد نقش و تاثیر بندپایان در جوامع انسانی
  • تعیین جایگاه و ارتباط بندپایان در اکولوژی و محیطهای انسان
  • بررسی وضعیت ناقلین و شناسایی راهکارهای مهم کنترل بیماری و مبارزه با آنها

کلید واژه ها: بندپایان گسترش محیطهای بیماری کنترل مهم اردبیل

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۴۰۲