مطالب مرتبط با کلید واژه

انسان


چشم انداز و رسالت مرکز

توسعه دانش در مورد بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان بعنوان فراوانترین موجودات روی کره زمین و انجام پژوهشهای علمی و کاربردی بنیادی جهت شناسایی بندپایان ، بیماریهای منتقله از آنها ، ارتباط با انسان و تاثیر روی زندگی انسان